LT
LT · EN · RU

Informacijos apie
pažeidimus teikimas

UAB „Concretus group“ (toliau – Įmonė) savo veikloje siekdama skaidrumo ir laikydamasi teisės aktų reikalavimų, Įmonėje įdiegė vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą ir sukūrė kitas priemones asmenų, pranešančių apie pažeidimus, konfidencialumui užtikrinti.

Pildyti formą

Asmuo, turintis informacijos apie Įmonėje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kurį asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su Įmone, turi teisę konfidencialiai apie tai pranešti Įmonei, užpildydamas pranešimo formą arba pateikti laisvos formos pranešimą.

Laisvos formos pranešime turi būti nurodyta:

  1. pranešėjui žinoma informacija apie asmenį (-is), kuris (-ie) rengiasi daryti pažeidimą, jį daro, padarė arba dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą;
  2. pranešėjui žinoma informacija apie konkrečias faktines pažeidimo aplinkybės (kada, kokiu būdu ir koks pažeidimas padarytas, daromas ar rengiamasi padaryti ir pan.);
  3. sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
  4. pranešančio asmens vardas, pavardė, santykis su Įmone (tarnybos, darbo, sutartiniai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) santykiai), kontaktiniai duomenys (atsižvelgiant į asmens pageidaujamą bendravimo su Įmone būdą: telefono numeris, asmeninio elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas);
  5. ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;
  6. jei įmanoma, kita turima informacija, duomenys, dokumentai, atskleidžiantys galimo pažeidimo požymius.

Informacija apie pažeidimą Įmonei konfidencialiai gali būti teikiama:

  1. elektroniniu paštu pranesk@concretus.lt;
  2. paštu, adresu Žarijų g. 6A, Vilnius. Ant voko aiškiai ir įskaitomai turi būti užrašyta „Informacija apie pažeidimą pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą“;
  3. tiesiogiai, atvykus į Įmonės biuro patalpas, adresu Žarijų g. 6A, Vilnius, pirmadieniais – penktadieniais (išskyrus švenčių dienas) nuo 8 val. iki 17 val.

Informaciją apie Įmonėje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą pažeidimą gali pateikti asmuo, kurį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai su Įmone.

Aukščiau nurodyti informacijos teikimo apie pažeidimus būdai, užtikrinant asmens konfidencialumą, nėra skirti asmenims, siekiantiems apginti išskirtinai asmeninius interesus.

Asmuo, Įmonei pateikdamas pranešimą apie pažeidimą, sutinka, kad Įmonė, įgyvendindama Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, tvarkytų jo asmens duomenis pranešimo administravimo, nagrinėjimo, tyrimo atlikimo ir komunikacijos su pareiškėju tikslais.

Asmens duomenys, gauti asmeniui pateikiant informaciją apie pažeidimą ir (ar) tokią informaciją nagrinėjant, tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Įmonės Asmens duomenų tvarkymo taisyklių, Privatumo politikos [nuoroda] ir kitų taikytinų teisės aktų nuostatomis.

Pildyti formą
SUSISIEKTI